Learn PHP ONLINE

http://www.qhonline.info/

Bài 19: Viết ứng dụng tạo giỏ hàng – shopping cart – phần 1

Ở những bài trước, chúng ta đã đề cập tới các ứng dụng cơ bản, gần gũi với môi trường làm việc của chúng ta. Trong bài này, tôi sẽ tiếp tục hưỡng dẫn các bạn xây dựng hệ thống giỏ hàng (shopping cart) một ứng dụng phổ biến rất thường gặp trên các website cung cấp sản phẩm hiện nay. Nó gần như được thay thế cho việc mua sắm, việc lựa chọn thủ công mà chúng ta vẫn thường làm.
Do nội dung và kiến thức của bài này khá dài, nên tôi sẽ trình bày bài viết này ở 2 phần, để giúp các bạn dễ theo dõi và dễ nắm bắt các kiến thức mà tôi đề cập về ứng dụng.
Phần 1: Xây dựng trang hiển thị sản phẩm.
Đầu tiên, ta khởi tạo bảng CSDL đơn giản như sau (xem lại bài 9: cơ bản về ngôn ngữ sql và mysql)
1 CREATE TABLE `books` (
2   `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
3   `title` varchar(255) NOT NULL,
4   `author` varchar(100) NOT NULL,
5   `price` int(30) NOT NULL,
6   PRIMARY KEY  (`id`)
7 );
Ở trên là một bảng lưu thông tin của các quyển sách với tên, tác giả, giá tiền của các quyển sách.
1 INSERT INTO `books` VALUES (1, 'PHP Can Ban', 'Kenny', 115);
2 INSERT INTO `books` VALUES (2, 'PHP Nang Cao', 'Kenny', 150);
3 INSERT INTO `books` VALUES (3, 'PHP Framework', 'Kenny', 300);
4 INSERT INTO `books` VALUES (4, 'Joomla Can Ban', 'Kenny', 100);
Tiếp tục ta tạo file style.css để trình bày dữ liệu đẹp mắt
01 body{
02 font:12px verdana;
03 }
04 .pro{
05 border:1px solid #999999;
06 margin:5px;
07 padding:5px;
08 width:400px;
09 }
10 a{
11 color:#666666;
12 text-decoration:none;
13 font-weight:900;
14 }
15 #cart{
16 border:1px solid #999999;
17 margin:5px;
18 padding:5px;
19 width:400px;
20 text-align:center;
21 }

Sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị cơ sở dữ liệu và giao diện, tiếp theo ta sẽ xây dựng trang hiển thị các món hàng trên website, cho phép người sử dụng lựa chọn sách khi truy cập.

Để liệt kê danh sách các quyển sách đang có trong database, ta cần kết nối CSDL với thao tác code như sau. (xem lại bài 10: kết hợp php & mysql trong ứng dụng website).
1 <?php
2 $conn=mysql_connect("localhost","root","root") or die("can't connect your database");
3 mysql_select_db("images",$conn);
4 ?>

Lúc này, ta có thể liệt kê các quyển sách bằng cú pháp sau:

1 <?php
2 $connect=mysql_connect("localhost","root","root")
3 or die("Can not connect database");
4 mysql_select_db("shop",$connect);
5 ?>
Lúc này, ta có thể liệt kê các quyển sách bằng cú pháp sau:
01 <?php
02 $sql="select * from books order by id desc";
03 $query=mysql_query($sql);
04 if(mysql_num_rows($query) > 0)
05 {
06  while($row=mysql_fetch_array($query))
07  {
08   echo "<div>";
09   echo "<h3>$row[title]</h3>";
10   echo "Tac Gia: $row[author] - Gia: ".number_format($row[price],3)." VND<br />";
11   echo "<p align=right><a href=addcart.php?item=$row[id]>Mua Sach Nay</a></p>";
12   echo "</div>";
13  }
14 }
15 ?>
Đoạn code ở trên thực thi việc hiển thị sách nếu trong CSDL ít nhất 1 record. Và chúng sẽ liệt kê tiêu đề sách, tác giả, giá tiền. Ở đây, tôi sử dụng number_format() để lấy ra 3 số 000 cuối, ứng với đơn vị tiền tệ của Việt Nam là VNĐ.
Sau cùng tôi tạo một liên kết cho phép thêm quyển sách đó vào giỏ hàng nếu người mua cảm thấy ưng ý. (addcart.php sẽ là trang thêm vào giỏ hàng với tham số là mã của quyển sách).
Bài 19: Viết ứng dụng tạo giỏ hàng - shopping cart
Nói đến ứng dụng shopping cart thì hiện nay, trên thị trường tồn tại nhiều phương pháp code. Có thể sử dụng chuỗi để lưu giỏ hàng, cũng có thể lưu vào CSDL nháp giỏ hàng của người dùng và cũng có thể sử dụng mảng và session để lưu thông tin giỏ hàng. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi sẽ sử dụng session và mảng để lưu thông tin giỏ hàng. (xem lại Bài 7: Khái niệm cơ bản về Cookie và session trong PHP)
Tại trang addcart.php tôi cần khởi tạo một session và lưu mã quyển sách vào một mảng. Cụ thể là: $_SESSION[‘cart’][$id] (xem lại bài 6: tổng quan về mảng về các hàm hỗ trợ). Với $id là mã quyển sách mà người dụng đã chọn ở trang xem hàng hóa (index.php). Mục đích chính của trang addcart này là lưu trữ hoặc tính toán lại số lượng sản phẩm khi mà họ lựa chọn. (lưu ý là số lượng các món hàng).
Một vấn đề đặt ra trong trang này, là làm thế nào để nhận biết món hàng người đó đã chọn hay chưa. Chẳng hạn. Lần đầu tôi chọn mua quyển A, sau đó tôi quay lại chọn mua tiếp quyển A. vậy trong giỏ hàng phải ghi nhận số lượng quyền A này là 2. Chứ không thể chỉ lưu là 1 được.
Vậy, lúc này ta sẽ kiểm tra xem. Quyển sách mà ta vừa chọn có tồn tại trong giỏ hàng hay chưa. Nếu có, ta phải tiến hàng lấy số lượng đang có tăng lên 1 đơn vị. Còn nếu không, ta phải gán số lượng của chúng là 1.
Code xử lý hoàn chỉnh trang addcart này sẽ như sau:
01 <?php
02 session_start();
03 session_register("cart");
04 $id=$_GET['item'];
05 if(isset($_SESSION['cart'][$id]))
06 {
07  $qty = $_SESSION['cart'][$id] + 1;
08 }
09 else
10 {
11  $qty=1;
12 }
13 $_SESSION['cart'][$id]=$qty;
14 header("location:cart.php");
15 exit();
16 ?>
Nôm na, chúng ta có thể hiểu addcart chỉ đơn giản là xử lý số lượng hàng hóa và lưu chúng ở dạng mảng mà thôi.
Như vậy tại trang mua sách, ta cũng cần cho khách hàng biết rằng trong giỏ hàng của họ hiện đang có bao nhiêu món hàng. Hoặc nếu chưa có món nào, ta cũng phải báo cho họ biết về việc đó.
Vậy khi nào thì giỏ hàng rỗng ?. Đó là khi session của giỏ hàng không tồn tại Id của quyển sách nào. Cụ thể, $_SESSION[‘cart’][id]. Khi id không tồn tại trong session này thì cũng là lúc giỏ hàng không tồn tại.
Vậy trước khi cho hiển thị giỏ hàng, ta cần kiểm tra xem có tồn tại id nào trong giỏ hàng hay không. Và vì id lưu ở dạng mảng đa chiều, nên ta cần dùng vòng lặp duyệt mảng foreach.
foreach($_SESSION[‘cart’] as $k=>$v)
Với $k có ý nghĩa tương đương $id quyển sách và $v tương đương là số lượng của quyển sách trong giỏ hàng. Vậy nếu tồn tại biến $k, thì tức có nghĩa là trong giỏ hàng có sách. Khi đó ta sử dụng một biến đã để báo hiệu rằng sách có tồn tại trong giỏ hàng hay không.
01 <?php
02  if(isset($_SESSION['cart']))
03  {
04   foreach($_SESSION['cart'] as $k=>$v)
05   {
06    if(isset($k))
07    {
08    $ok=2;
09    }
10   }
11  }
12  if ($ok != 2)
13   {
14   echo '<p>Ban khong co mon hang nao trong gio hang</p>';
15  } else {
16   $items = $_SESSION['cart'];
17   echo '<p>Ban dang co <a href="cart.php">'.count($items).' mon hang trong gio hang</a></p>';
18  }
19 ?>
Trong đoạn code trên ta sử dụng hàm count nhắm đềm xem trong mảng hiện tại (giỏ hàng) hiện đang có bao nhiêu quyển sách. Và thực thi việc báo cho người dùng biết họ đang có bao nhiều quyển sách trong giỏ hàng.
Toàn bộ code xử lý của trang mua sách (index.php) này như sau:
01 <?php
02 session_start();
03 ?>
04 <html>
05 <head>
06  <title>Demo Shopping Cart - Created By My Kenny</title>
07  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
08 </head>
09 <body>
10 <h1>Demo Shopping Cart</h1>
11 <div id=cart>
12 <?
13  if(isset($_SESSION['cart']))
14  {
15   foreach($_SESSION['cart'] as $k=>$v)
16   {
17    if(isset($v))
18    {
19    $ok=2;
20    }
21   }
22  }
23  if ($ok != 2)
24   {
25   echo '<p>Ban khong co mon hang nao trong gio hang</p>';
26  } else {
27   $items = $_SESSION['cart'];
28   echo '<p>Ban dang co <a href="cart.php">'.count($items).' mon hang trong gio hang</a></p>';
29  }
30 ?>
31 </div>
32 <?
33 $connect=mysql_connect("localhost","root","root")
34 or die("Can not connect database");
35 mysql_select_db("shop",$connect);
36 $sql="select * from books order by id desc";
37 $query=mysql_query($sql);
38 if(mysql_num_rows($query) > 0)
39 {
40  while($row=mysql_fetch_array($query))
41  {
42   echo "<div>";
43   echo "<h3>$row[title]</h3>";
44   echo "Tac Gia: $row[author] - Gia: ".number_format($row[price],3)." VND<br />";
45   echo "<p align=right><a href=addcart.php?item=$row[id]>Mua Sach Nay</a></p>";
46   echo "</div>";
47  }
48 }
49    
50 ?>
51 </body>
52 </html>
Như vậy, trong bài này chúng ta đã hoàn tất trang xem sách và trang xử lý việc thêm sản phẩm mới vào giỏ hàng như thế nào. Mời các bạn đọc tiếp bài sau với tính năng quản lý, sửa, xóa từng món hàng hoặc cả giỏ hàng trong hệ thống.

Bài 20: Viết ứng dụng tạo giỏ hàng – shopping cart – phần 2

Ở phần 1 tôi đã trình bày phần hiển thị thông tin sách có trong cơ sở dữ liệu, chu trình thực thi của việc thêm một quyển sách vào giỏ hàng. Và cơ chế quản lý giỏ hàng của chúng ta như thế nào. Tiếp tục với phần 2, tôi sẽ trình bày cách quản lý giỏ hàng như chỉnh sửa món hàng, liệt kê hàng hóa trong giỏ hàng và xóa bỏ từng món hàng hay cả giò hàng như thế nào. Để có thể hiểu được phần 2. Các bạn vui lòng xem lại bài 19: Viết ứng dụng tạo giỏ hàng – shopping cart – phần 1.
Phần 2: Xây dựng hệ thống quản lý giỏ hàng.

Sau khi đã thêm một món hàng, tại giỏ hàng ta cũng cần phải xử lý để hiển thị các món hàng đã có trong giỏ. Và như phương pháp ở phần 1, chúng ta tạm lưu mã sách trong session. (xem lại Bài 7: Khái niệm cơ bản về Cookie và session trong PHP) . Vậy ở trang giỏ hàng này, ta sẽ khởi tạo session và sử dụng vòng lặp duyệt mảng foreach để lặp toàn bộ mã sách đang lưu trong session. Tiếp tục, ta lại chuyển chúng sang dạng chuỗi bằng hàm implode().

1 <?php
2 Session_start();
3 Foreach($_SESSION['cart'] as $key=>$value)
4 {
5  $item[]=$key;
6 }
7 $str=implode(",",$item);
8 ?>
Giả sử lúc này chuỗi của chúng ta sẽ có dạng 7,8,9. Công việc tiếp theo là kết nối CSDL để liệt kê các sản phẩm có mã như ở trên. (xem lại bài 10: kết hợp php & mysql trong ứng dụng website). Thay vì sử dụng select * from tên_bảng where id= ??. Thì để tối ưu hơn, tôi sẽ sử dụng phép in trong SQL. Lúc này câu truy vẫn sẽ tương đương:
1 <?php
2 $sql="select * from books where id in ('$str') order by id desc";
3 $query=mysql_query($sql);
4 while($row=mysql_fetch_array($query))
5 ?>
Tiếp tục, ta lặp toàn bộ thông tin sách bao gồm tên, tác giả, giá tiền và cả số lượng mà ta đã lưu trong session là $_SESSION[‘cart’][ ‘ID_Món_Hàng’]. ID_Món_hàng chính là thông tin ta lặp ra từ CSDL ($row[id]).
Bên cạnh đó tại phần số lượng, ta sẽ đưa giá trị lưu ở session ra textbox (vì tại giỏ hàng, người dùng được phép điều chỉnh số lượng, nên lúc này ta cần tạo textbox cho họ điều chỉnh). Vì lặp toàn bộ các quyển sách nên tại tên tên của textbox số lượng ta cũng cần truyền id để nhận biết số lượng đó thuộc ID của quyển sách nào.
1 <?php
2 echo "<p align=right>So Luong: <input type=text name=qty[$row[id]] size=5 value={$_SESSION['cart'][$row[id]]}> - ";
3 ?>
Chúng ta cũng cho người dùng được phép xóa 1 món hàng nào đó ra khỏi giỏ hàng của họ. Bằng cách truyền mã quyển sách của từng quyển vào liên kết delcart.php.
1 <?php
2 echo "<a href=delcart.php?productid=$row[id]>Xoa Sach Nay</a></p>";
3 ?>
Tại đây, ta cũng cần tính luôn giá tiền của từng quyển sách tương ứng với số lượng mà họ đã chọn. Như vậy, số lượng là phần ta lưu ở session, còn giá tiền là phần ta lấy ra từ CSDL ứng với mảng $row ($row[‘price’]).
1 <?php
2 echo "<p align=right> Gia tien cho mon hang: ". number_format($_SESSION['cart'][$row[id]]*$row[price],3) ." VND</p>";
3 ?>

Sau cùng, ta cần tính tổng tiền của toàn bộ sản phẩm có trong giỏ hàng. Bằng cách cộng dồn tổng giá tiền của từng món.

1 <?php
2 $total+=$_SESSION['cart'][$row[id]]*$row[price];
3 ?>
Phần còn lại, là chúng ta hiển thị giá tiền với đúng định dạng VND của Việt Nam.
1 <?php
2 echo "<b>Tong tien cho cac mon hang: <font color=red>". number_format($total,3)." VND</font></b>";
3 ?>
Đồng thời, ta cũng tạo nút cho phép người dùng cập nhật. Và cho phép người dúng xóa toàn bộ giỏ hàng.
1 <?php
2 echo "<input type="submit" name=submit value="Cap Nhat Gio Hang">";
3 echo "<div align=center>";
4 echo "<b><a href=index.php>Mua Sach Tiep</a> - <a href=delcart.php?productid=0>Xoa Bo Gio Hang</a></b>";
5 ?>
Như vậy, code đầy đủ sẽ là:
01 <?php
02 echo "<form action=cart.php method=post>";
03 foreach($_SESSION['cart'] as $key=>$value)
04 {
05  $item[]=$key;
06 }
07 $str=implode(",",$item);
08 $connect=mysql_connect("localhost","root","root") or die("Can not connect database");
09 mysql_select_db("shop",$connect);
10 $sql="select * from books where id in ($str)";
11 $query=mysql_query($sql);
12 while($row=mysql_fetch_array($query))
13 {
14  echo "<div>";
15  echo "<h3>$row[title]</h3>";
16  echo "Tac gia: $row[author] - Gia: ".number_format($row[price],3)." VND<br />";
17  echo "<p align=right>So Luong: <input type=text name=qty[$row[id]] size=5 value={$_SESSION['cart'][$row[id]]}> - ";
18  echo "<a href=delcart.php?productid=$row[id]>Xoa Sach Nay</a></p>";
19  echo "<p align=right> Gia tien cho mon hang: ". number_format($_SESSION['cart'][$row[id]]*$row[price],3) ." VND</p>";
20  echo "</div>";
21  $total+=$_SESSION['cart'][$row[id]]*$row[price];
22 }
23 echo "<div align=right>";
24 echo "<b>Tong tien cho cac mon hang: <font color=red>". number_format($total,3)." VND</font></b>";
25 echo "</div>";
26 echo "<input type="submit" name=submit value="Cap Nhat Gio Hang">";
27 echo "<div align=center>";
28 echo "<b><a href=index.php>Mua Sach Tiep</a> - <a href=delcart.php?productid=0>Xoa Bo Gio Hang</a></b>";
29 echo "</div>"
30 ?>
Sau khi thiết lập thành công trang giỏ hàng cơ bản, lúc này ta đã có thể thêm sách một cách dễ dàng. Tuy nhiên, giả sử trong trường hợp không có sách thì sao ?. Chúng ta vẫn chưa xét đến trường hợp giỏ hàng rỗng thì sẽ như thế nào. Vậy khi nào thì giỏ hàng rỗng ?. Đó là khi session của giỏ hàng không tồn tại Id của quyển sách nào. Cụ thể, $_SESSION[‘cart’][id]. Khi id không tồn tại trong session này thì cũng là lúc giỏ hàng không tồn tại.
Bài 20: Viết ứng dụng tạo giỏ hàng - shopping cart - phần 2
Vậy trước khi cho hiển thị giỏ hàng, ta cần kiểm tra xem có tồn tại id nào trong giỏ hàng hay không. Và vì id lưu ở dạng mảng đa chiều, nên ta cần dùng vòng lặp duyệt mảng foreach.
foreach($_SESSION[‘cart’] as $k=>$v)
Với $k có ý nghĩa tương đương $id quyển sách và $v tương đương là số lượng của quyển sách trong giỏ hàng. Vậy nếu tồn tại biến $k, thì tức có nghĩa là trong giỏ hàng có sách.
01 <?php
02 $ok=1;
03 if(isset($_SESSION['cart']))
04 {
05  foreach($_SESSION['cart'] as $k => $v)
06  {
07   if(isset($k))
08   {
09    $ok=2;
10   }
11  }
12 }
13 if($ok == 2)
14 {
15 // code xử lý giỏ hàng ở trên.
16 }
17 ?>
Đoạn code này, ta sử dụng biến $ok để làm biến kiểm tra, mặc định khi load dữ liệu biến $ok sẽ bằng 1. Và khi trong giỏ hàng tồn tại sách thì chúng ta sẽ thay đổi biến $ok thành 2. Và gọi giỏ hàng như code ở trên.
Ở phần trên, ta cũng có đề cập khi người dùng tiến hành chỉnh sửa số lượng từng món hàng đơn lẻ qua textbox và nhấn cập nhận thì hệ thống sẽ tiến hành chỉnh sửa lại thông tin giỏ hàng. Vậy chúng ta sẽ xử lý như thế nào cho trương hợp đó.
Nếu chú ý, các bạn sẽ thấy dòng code chứa textbox cho phép người dùng nhập số lượng có một tham số đặc biêt là name=qty[$row[id]]. Vậy tham số này được dùng để làm gì ?.
Tham số này, nói cho chúng ta biết số lượng đang hiển thị là thuộc mã sản phẩm nào. Vậy khi tiến hành cập nhật giỏ hàng ta sẽ kiểm tra, nếu $qty[$row[id]] mà có giá trị là 0. Tức là người đó muốn xóa bỏ giỏ hàng. Ngược lại, ta chỉ viêc cập nhật giỏ hàng $id tương ứng với số lượng nhập ở textbox.
01 <?php
02 if(isset($_POST['submit']))
03 {
04  foreach($_POST['qty'] as $key=>$value)
05  {
06   if( ($value == 0) and (is_numeric($value)))
07   {
08    unset ($_SESSION['cart'][$key]);
09   }
10   elseif(($value > 0) and (is_numeric($value)))
11   {
12    $_SESSION['cart'][$key]=$value;
13   }
14  }
15  header("location:cart.php");
16 }
17 ?>
Việc xóa món hàng ở trên chỉ đơn giản là hủy bỏ session của id đó. Việc cập nhật số lượng chỉ đơn giản là gán đè số lượng người nhập (thẻ value trong textbox) vào số lượng đang lưu trong session.
Vậy code hoàn chỉnh của trang cart.php này sẽ như sau:
01 <?php
02 if(isset($_POST['submit']))
03 {
04  foreach($_POST['qty'] as $key=>$value)
05  {
06   if( ($value == 0) and (is_numeric($value)))
07   {
08    unset ($_SESSION['cart'][$key]);
09   }
10   elseif(($value > 0) and (is_numeric($value)))
11   {
12    $_SESSION['cart'][$key]=$value;
13   }
14  }
15  header("location:cart.php");
16 }
17 ?>
18 <html>
19 <head>
20  <title>Demo Shopping Cart - Created By My Kenny</title>
21  <link rel="stylesheet" href="style.css" />
22 </head>
23 <body>
24 <h1>Demo Shopping Cart</h1>
25 <?
26 $ok=1;
27 if(isset($_SESSION['cart']))
28 {
29  foreach($_SESSION['cart'] as $k => $v)
30  {
31   if(isset($k))
32   {
33    $ok=2;
34   }
35  }
36 }
37 if($ok == 2)
38 {
39  
40    echo "<form action=cart.php method=post>";
41    foreach($_SESSION['cart'] as $key=>$value)
42    {
43     $item[]=$key;
44    }
45    $str=implode(",",$item);
46    $connect=mysql_connect("localhost","root","root") or die("Can not connect database");
47    mysql_select_db("shop",$connect);
48    session_start();
49    $sql="select * from books where id in ($str)";
50    $query=mysql_query($sql);
51    while($row=mysql_fetch_array($query))
52    {
53    echo "<div>";
54    echo "<h3>$row[title]</h3>";
55    echo "Tac gia: $row[author] - Gia: ".number_format($row[price],3)." VND<br />";
56    echo "<p align=right>So Luong: <input type=text name=qty[$row[id]] size=5 value={$_SESSION['cart'][$row[id]]}> - ";
57    echo "<a href=delcart.php?productid=$row[id]>Xoa Sach Nay</a></p>";
58    echo "<p align=right> Gia tien cho mon hang: ". number_format($_SESSION['cart'][$row[id]]*$row[price],3) ." VND</p>";
59    echo "</div>";
60    $total+=$_SESSION['cart'][$row[id]]*$row[price];
61    }
62   echo "<div align=right>";
63   echo "<b>Tong tien cho cac mon hang: <font color=red>". number_format($total,3)." VND</font></b>";
64   echo "</div>";
65   echo "<input type="submit" name=submit value="Cap Nhat Gio Hang">";
66   echo "<div align=center>";
67   echo "<b><a href=index.php>Mua Sach Tiep</a> - <a href=delcart.php?productid=0>Xoa Bo Gio Hang</a></b>";
68   echo "</div>"
69  }
70 else
71  {
72   echo "<div>";
73   echo '<p align=center>Ban khong co mon hang nao trong gio hang<br /><a href=index.php>Buy Ebook</a></p>';
74   echo "</div>";
75  }
76 ?>
77 </body>
78 </html>
Và cuối cùng, khi người dùng nhấn xóa toàn bộ giỏ hàng hay chỉ xóa một món hàng, ta sẽ gọi tới trang delcart.php. Vậy trang này sẽ xử lý như thế nào ?.
Tại đây, ta có thể nhận tham số là: $_GET[‘productid’];
Tham số này sẽ là $id mà chúng truyền qua liên kết. Nếu xóa toàn bộ giỏ hàng, tức ta sẽ truyền cho nó giá trị bằng 0. Lúc này, ta sẽ hủy toàn bộ $_SESSION[‘cart’]. Ngược lại, nếu là một $id cụ thể, thì ta chỉ xóa món hàng đó mà thôi. $_SESSION[‘cart’][$id].
Code hoàn chỉnh của file delcart.php như sau:
01 <?php
02 session_start();
03 $cart=$_SESSION['cart'];
04 $id=$_GET['productid'];
05 if($id == 0)
06 {
07  unset($_SESSION['cart']);
08 }
09 else
10 {
11 unset($_SESSION['cart'][$id]);
12 }
13 header("location:cart.php");
14 exit();
15 ?>

Download toàn bộ mã nguồn của bài này tại đây.

Như vậy, chúng ta đã hoàn tất việc xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống shopping cart đơn giản. Tuy rằng, đây không phải là một bài viết hoàn chỉnh trong việc xây dựng mô hình thương mại điện tử. Nhưng quá đó, phần nào giúp các bạn hiểu và dễ dàng phát triển hệ thống của mình có tổ chức hơn.

Hy vọng trong thời gian tới, tôi sẽ viết tiếp bài viết sử dụng mô hình thanh toán trực tuyến (paypal) kết hợp với giỏ hàng để hoàn chỉnh bài hưỡng dẫn về shopping cart này. Mọi sự góp ý, cũng như thắc mắc của các bạn dành cho bài viết vui lòng sử dụng tính năng thảo luận tại diễn đàn. Hoặc thông qua việc trả lời với khung phản hồi bên dưới. Mong sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các bạn.

Advertisements

2 Responses to Learn PHP ONLINE

  1. Great blog post as always. Factual, helpful information that I can personally relate to. Thanks.

  2. I just want to mention I’m new to blogging and site-building and really savored this page. Very likely I’m going to bookmark your blog post . You actually come with really good article content. Thanks a bunch for sharing with us your webpage.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: