Studing >.>>..>>>HTTPS ?

Nếu bạn đã từng nhìn thấy một “https” trong URL địa chỉ của một trang web, bạn có thể có tự hỏi những gì nó là viết tắt của. Let’s look at this bit by bit: Hãy nhìn vào từng chút một:

* http stands for “Hyper Text Transfer Protocol”, the primary technology protocol on the Web that allows linking and browsing. http là viết tắt của “Hyper Text Transfer Protocol”, giao thức công nghệ chính trên trang web cho phép kết nối và duyệt web.
* https is “Hyper Text Transfer Protocol” with Secure Sockets Layer (SSL), another protocol primarily developed with secure, safe Internet transactions in mind. https là “Hyper Text Transfer Protocol” với Secure Sockets Layer (SSL), một giao thức chủ yếu phát triển với an toàn, giao dịch Internet an toàn trong tâm trí.

So when you navigate to a site such as Amazon or eBay and you go to pay for something, either through a secure shopping cart or an outside payment system such as Paypal, you should see the address in your browser address bar change significantly if the site you have arrived at is a https site, because the https in front of the URL indicates that you are now in a “secure session.” Vì vậy, khi bạn điều hướng đến một trang web như Amazon hay eBay và bạn đi để trả cho một cái gì đó, hoặc thông qua một giỏ mua hàng an toàn hoặc bên ngoài một hệ thống thanh toán như Paypal, bạn sẽ thấy địa chỉ trong thanh địa chỉ thay đổi trình duyệt của bạn đáng kể nếu các trang web bạn đã đến được một trang web https, vì https ở phía trước của URL chỉ ra rằng bạn đang ở trong một “phiên an toàn.”

For instance, you might log into your bank account on the Web. Ví dụ, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của bạn trên trang web. You will have to enter in a user name and password, and then after that you’ll see your account info. Bạn sẽ phải nhập vào một tên người dùng và mật khẩu, và sau đó sau đó bạn sẽ thấy thông tin tài khoản của bạn. Pay attention the next time you do this, and check the address bar at the top of your browser. Chú ý lần sau khi bạn làm điều này, và kiểm tra thanh địa chỉ ở trên cùng của trình duyệt của bạn. It should indicate that you are now in a secure session with the addition of “https” at the front of the URL. Nó sẽ cho biết bạn đang ở trong một phiên giao dịch an toàn với việc bổ sung “https” ở phía trước của URL. For added security, always log out of any secure session when you’re done, and especially if you are on a public computer. Để bảo mật, luôn luôn đăng xuất khỏi bất kỳ phiên an toàn khi bạn đang làm, và đặc biệt là nếu bạn đang trên một máy tính công cộng.

Nếu bạn đang chạy một cửa hàng trực tuyến hoặc trang web thương mại điện tử, bạn cần phải nhận thức HTTPS – hoặc HyperText Transfer Protocol với Secure Sockets Layer. HTTPS is a protocol to transfer encrypted data over the Web. HTTPS là một giao thức để chuyển dữ liệu được mã hóa trên các trang web.There are two primary differences between an HTTPS and an HTTP connection work: Có hai khác biệt chính giữa HTTPS và một công việc kết nối HTTP:

  • HTTPS connects on port 443, while HTTP is on port 80 HTTPS kết nối trên cổng 443, trong khi HTTP là trên cổng 80
  • HTTPS encrypts the data sent and received with SSL, while HTTP sends it all as plain text HTTPS mã hóa các dữ liệu được gửi và nhận với SSL, trong khi HTTP gửi nó tất cả các văn bản như đồng bằng

Most Web customers know that they should look for the https in the URL and the lock icon in their browser when they are making a transaction. Hầu hết các khách hàng Web biết rằng họ nên tìm các https trong URL và biểu tượng khóa trong trình duyệt của họ khi họ đang thực hiện một giao dịch. So if your storefront is not using HTTPS, you will lose customers. Vì vậy, nếu cửa hàng của bạn không sử dụng HTTPS, bạn sẽ mất khách hàng. But even still, it is common to find Web sites that collect money including credit card data over a plain HTTP connection. This is very bad. Nhưng thậm chí vẫn còn, nó được phổ biến để tìm những trang web có thu tiền bao gồm số thẻ tín dụng qua kết nối HTTP đồng bằng. Điều này là rất xấu.

As I said above, HTTP sends the data collected over the Internet in plain text. Như tôi đã nói ở trên, HTTP gửi dữ liệu thu thập trên Internet trong văn bản gốc. This means that if you have a form asking for a credit card number, that credit card number can be intercepted by anyone with a packet sniffer . Điều này có nghĩa rằng nếu bạn có một hình thức yêu cầu cho một số thẻ tín dụng, số thẻ tín dụng mà có thể bị chặn bởi bất cứ ai với một gói sniffer . Since there are many free sniffer software tools , this could be anyone at all. Vì có rất nhiều phần mềm miễn phí công cụ sniffer , điều này có thể là bất cứ ai cả. By collecting credit card information over an HTTP (not HTTPS) connection, you are broadcasting that credit card information to the world. Bằng cách thu thập thông tin thẻ tín dụng qua một HTTP (không HTTPS) kết nối, bạn đang phát sóng thông tin thẻ tín dụng trên thế giới. And the only way your customer will learn it was stolen is when it’s maxed out by a thief. Và cách duy nhất khách hàng của bạn sẽ tìm hiểu nó đã bị đánh cắp là khi đó là maxed ra bởi kẻ trộm.

What You Need to Host Secure Pages Những gì bạn cần để chủ trang Secure

There are only a couple things you need in order to host secure pages on your Web site: Chỉ có một vài điều bạn cần để lưu trữ các trang bảo mật trên trang web của bạn:

  • A Web server such as Apache with mod_ssl that supports SSL encryption Một máy chủ web như Apache với mod_ssl có hỗ trợ mã hóa SSL
  • A Unique IP address – this is what the certificate providers use to validate the secure certificate Một địa chỉ IP duy nhất – đây là những gì các nhà cung cấp giấy chứng nhận sử dụng để xác nhận giấy chứng nhận an toàn
  • An SSL Certificate from an SSL certificate provider Giấy chứng nhận SSL từ một nhà cung cấp giấy chứng nhận SSL

If you aren’t sure about the first two items, you should contact your Web hosting provider. Nếu bạn không chắc chắn về hai mục đầu tiên, bạn nên liên hệ với nhà cung cấp Web hosting của bạn. They will be able to tell you if you can use HTTPS on your Web site. Họ sẽ có thể cho bạn biết nếu bạn có thể sử dụng HTTPS trên trang web của bạn.

After You’ve Got Your HTTPS Certificate Sau khi Bạn đã Got Giấy chứng nhận HTTPS của bạn

Your hosting provider will need to set up the certificate in your Web server so that every time a page is accessed via the https:// protocol, it hits the secure server. nhà cung cấp hosting của bạn sẽ cần phải thiết lập giấy chứng nhận trong máy chủ web của bạn để mỗi lần một trang được truy cập thông qua https: / / giao thức /, nó truy cập các máy chủ an toàn. Once that is set up, you can start building your Web pages that need to be secure. Khi đã được thiết lập, bạn có thể bắt đầu xây dựng trang web của bạn cần được an toàn.

Here are some tips for using HTTPS: Dưới đây là một số lời khuyên cho HTTPS sử dụng:

  • Point to all Web forms on the https:// server. Whenever you link to Web forms on your Web site, get in the habit of linking to them with the full server URL including the https:// designation. Điểm cho tất cả các hình thức trên Web https: / / server:. Bất cứ khi nào bạn liên kết web với các hình thức web của bạn trên trang web, có thói quen của các liên kết đến chúng với máy chủ đầy đủ các URL bao gồm cả các https / / chỉ. This will insure that they always are secured. Điều này sẽ đảm bảo rằng họ luôn luôn được đảm bảo.
  • Use relative paths to images on secured pages. If you use a full path (http://www…) for your images, and those images are not on the secure server, your customers will get error messages that say things like: “Insecure data found. Continue?” Sử dụng đường dẫn liên quan đến các hình ảnh trên các trang được bảo đảm như thế. Nếu bạn sử dụng đầy đủ một con đường (http://www …) của bạn cho hình ảnh, và những hình ảnh này không có trên máy chủ của bạn an toàn, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn báo lỗi rằng nói những điều: “không an toàn dữ liệu hàng Tiếp tục?.” This can be disconcerting, and many people will stop the purchase process when they see that. Điều này có thể được disconcerting, và nhiều người sẽ ngăn chặn quá trình mua hàng khi họ nhìn thấy điều đó. If you use relative paths, your images will be loaded from the same secure server as the rest of the page. Nếu bạn sử dụng đường dẫn tương đối, hình ảnh của bạn sẽ được tải từ máy chủ an toàn như phần còn lại của trang.
  • Secure only the pages that request and collect data. It is possible to run your entire Web site on https://, but it slows down the connection and some SSL providers charge you on the bandwidth secured. Chỉ an toàn các trang yêu cầu và thu thập dữ liệu:. Nó có thể chạy toàn bộ web site trên https / /, nhưng nó chậm kết nối và một số nhà cung cấp SSL phí cho bạn về băng thông được bảo đảm. You should only secure those pages that collect data. Bạn chỉ cần đảm bảo những trang thu thập dữ liệu.

Định nghĩa:HTTPS stands for HyperText Transfer Protocol over SSL (Secure Socket Layer). HTTPS là viết tắt của HyperText Transfer Protocol qua SSL (Secure Socket Layer). It is a TCP/IP protocol used by Web servers to transfer and display Web content securely. Nó là một giao thức TCP / IP được sử dụng bởi các máy chủ Web để truyền và hiển thị nội dung Web an toàn. The data transferred is encrypted so that it cannot be read by anyone except the recipient. Các dữ liệu chuyển giao được mã hóa để nó không thể được đọc bởi bất kỳ ai trừ người nhận.

HTTPS is used by any Web site that is collecting sensitive customer data such as banking information or purchasing information. HTTPS được sử dụng bởi bất kỳ trang web đó là thu thập dữ liệu khách hàng nhạy cảm như thông tin ngân hàng hoặc thông tin mua hàng. If you are making a transaction online, you should make sure that it is done over HTTPS so that the data remains secure. Nếu bạn đang thực hiện một giao dịch trực tuyến, bạn nên chắc chắn rằng nó được thực hiện trên HTTPS để các dữ liệu vẫn an toàn.

You can tell when a page is using HTTPS in two ways: Bạn có thể biết được một trang đang sử dụng HTTPS theo hai cách:

  1. There will be a lock icon in the browser window pane (usually at the bottom). Sẽ có một biểu tượng khóa ở khung cửa sổ trình duyệt (thường ở dưới cùng).
  2. The URL will say “http s ://” Các URL sẽ nói “s http: / /”

Learn more about HTTPS and how to add it to your Web server with my article What is HTTPS Tìm hiểu thêm về HTTPS và làm thế nào để thêm vào máy chủ web của bạn

Thêm an toàn, HTTPS, và Liên kết Thương mại điện tử

Advertisements

Về vdhungbg
Tin tuc cap nhat - moi luc - moi noi

One Response to Studing >.>>..>>>HTTPS ?

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: